திருக்குர்ஆன் அட்டவணை, தொடர் – 1

in 1987 ஏப்ரல்,அல்குர்ஆன்

மவ்லவி. அபூசுமைய்யா மிஸ்பாகி

திருக்குர்ஆனை எளிதில் புரிந்து கொள்வதற்காகவும், வாசகர்களின் குறிப்புக்காகவும் இத் தொடரில் திருக்குர்ஆனில் கூறப்படும் பல்வேறு விஷயங்களை அட்டவணைப் படுத்தித் தருகிறோம்.

உதாரணமாக தவ்ஹீது (ஏகத்துவம்) , ஷிர்க் (இணைவைத்தல்) , தொழுகை, நோன்பு, ஜகாத், ஹஜ், வட்டி, விபச்சாரம், தலாக், சுவனம், நரகம் போன்ற எல்லா விஷயங்களைப் பற்றிய அத்தியாயம் எண்ணையும் , வசன எண்ணையும் குறிப்பிடுவோம். -இன்ஷா அல்லாஹ்.

இணை வைத்தல் சம்பந்தமான அனைத்து சந்தேகங்களையும் தெளிவுப்படுத்தக் கூடிய திருக்குர்ஆன் வசனங்களின் எண்களை கீழே தொகுத்துத் தந்திருக்கிறோம்.

1வது அத்தியாயம் வசனம் – 4

2 வது அத்தியாயம் வசனங்கள் – 83,150,186

3 வது அத்தியாயம் வசனங்கள் – 64,79,

4 வது அத்தியாயம் வசனங்கள் – 36,48,116,172

5 வது அத்தியாயம் வசனங்கள் – 17,44,72,76,117,118,

6 வது அத்தியாயம் வசனங்கள் -16,22,23,24,40,41,50,56,63,64,71,80,81,88,94,100,101,102,148,151

7 வது அத்தியாயம் வசனங்கள் – 33,70,173,188,191,194,195,197

9 வது அத்தியாயம் வசனங்கள் – 13,18,31,113

10 வது அத்தியாயம் வசனங்கள் – 12,18,28,29,31,34,35,49,66,104,105,106

11 வது அத்தியாயம் வசனங்கள் – 38,40,106,108

12 வது அத்தியாயம் வசனங்கள் – 38,40,106,108

13 வது அத்தியாயம் வசனங்கள் – 14,16,33,36

16 வது அத்தியாயம் வசனங்கள் – 20,27,35,36,54,86,87,73,75,100

17 வது அத்தியாயம் வசனங்கள் – 23,56,57,67,93,111

18 வது அத்தியாயம் வசனங்கள் – 26,38,42,52,102,110

19 வது அத்தியாயம் வசனங்கள் – 42,93

21 வது அத்தியாயம் வசனங்கள் – 24,25,66,98

22 வது அத்தியாயம் வசனங்கள் – 12,26,31,71,73

23 வது அத்தியாயம் வசனங்கள் – 84,85,86,87,88,89,117

24 வது அத்தியாயம் வசனங்கள் – 43,55

25 வது அத்தியாயம் வசனங்கள் – 2,17,55

26 வது அத்தியாயம் வசனங்கள – 72,92,213

27 வது அத்தியாயம் வசனங்கள் – 62,63,64,80,91

28 வது அத்தியாயம் வசனங்கள் – 62,64,71,72,87,88

29 வது அத்தியாயம் வசனங்கள் – 8,17,36,50,56,61,62,63,65

30 வது அத்தியாயம் வசனங்கள் – 13,18,31,33,35,40,52

31 வது அத்தியாயம் வசனங்கள் – 13,15,25,30,32

33 வது அத்தியாயம் வசனங்கள் – 17,37

34 வது அத்தியாயம் வசனங்கள் – 22,24,27,40

35 வது அத்தியாயம் வசனங்கள் – 13,14,40

36 வது அத்தியாயம் வசனங்கள் – 22

39 வது அத்தியாயம் வசனங்கள் – 3,11,14,38,49,53,64,65

40 வது அத்தியாயம் வசனங்கள் – 12,20,42,60,66,73

41 வது அத்தியாயம் வசனங்கள் – 14,47,48

42 வது அத்தியாயம் வசனங்கள் – 21

43 வது அத்தியாயம் வசனங்கள் – 9,20,45,86,87

46 வது அத்தியாயம் வசனங்கள் – 4,5,9,21

48 வது அத்தியாயம் வசனங்கள் – 11

52 வது அத்தியாயம் வசனங்கள் – 43

60 வது அத்தியாயம் வசனங்கள் – 12

67 வது அத்தியாயம் வசனங்கள் – 28,30

68 வது அத்தியாயம் வசனங்கள் – 41

72 வது அத்தியாயம் வசனங்கள் – 18,20,21,22

98 வது அத்தியாயம் வசனங்கள் – 5, 6

அந்நஜாத்: ஏப்ரல், 1987 – ஷாஃபான், 1407

Previous post:

Next post: