1988 அக்டோபர்

பிஸ்மில்லாஹிர்ரஹ்மானிர்ரஹிம் அந்-நஜாத் இஸ்லாமிய இலட்சிய மாத இதழ் நோக்கம் : 3 – விளக்கம் : 7 ரபிஉல் அவ்வல் : 1409 – அக்டோபர் – 1988

{ 0 comments }