2008 ஆகஸ்ட்

  ரஜபு – ஷஃபான் 1429 ஆகஸ்ட் 2008   காலத்தின் கட்டாயம்! இன்று உலகளாவிய அளவில் அநியாயங்கள், அக்கிரமங்கள், பண்பாட்டுச் சிதைவுகள், ஒழுக்கச் சீர்கேடுகளான புகை, குடி, விபச்சாரம்.

{ 0 comments }