2008 நவம்பர்

  துல்கஃதா – துல்ஹஜ் 1429 நவம்பர் 2008 ஜமாஅதி அல்முஸ்லிமீன் – ஏன்? அவசியம் என்ன? அன்புள்ள சகோதர சகோதரிகளே! உண்மையை யார் கூறினாலும் நாம் ஏற்றுக் கொள்ளக்கூடியவர்களாக இருக்காதவரை உண்மை மார்க்கத்தை விளங்கியவர்களாக மாட்டோம். நம்மில் பலரின் அளவீடுகள் நாம் பின்பற்றும் நபர் அரபி ஞானம் பெற்றவரா? என்றும் பெரும் கூட்டம் அவர்களுக்கு பின்னால் செல்கின்றதா? என்றும் அரசியல் பின்னணி உடையவர்களா? என்றும் உலக ஆதாயக் கொள்கையை அடிப்படையாகக் கொண்டு வழிகெட்டுச் செல்கிறார்கள்.

{ 0 comments }