2008 பிப்ரவரி

மார்க்க விதிகளைக் கடைப்பிடிப்பதால் குற்றம் இழைப்பது தவிர்க்கப்படுகிறது

பகுத்தறிவாளர்களின் சிந்தனைக்கு:

சர்வதேச தலைப்பிறை புரோகித மவ்லவிகளின் அறியாமையா? ஆணவமா?

இயக்கம்

இஸ்லாமிய ஒழுக்க நெறிகள் மனிதர்களிடமிருந்து மார்க்க நம்பின்கையின்யையும் துரோக மனப்பான்மையையும் நீக்கும்.