2011 மார்ச்

விமர்சனம்: காதியானிகள் அவர்களது இதழில் நஜாத் பிரிவினர் முஷ்ரிகுகள் இல்லையா? என டிசம்பர் 2010, ஜனவரி 2011 இதழ்களில் எழுதியுள்ளனர். இதன் விளக்கம் என்ன? A.சையது இப்ராஹீம், திருச்சி-8.

அபூஅப்தில்லாஹ் பிப்ரவரி இதழ் தொடர்: 2 மார்க்கப்பணி சம்பளத்திற்குச் செய்யப்படுவதல்ல! மனித குலத்தைச் செம்மைப்படுத்த, நேர்வழிப்படுத்த உலகிற்கு அனுப்பப்பட்ட பல்லாயிரக்கணக்கான இறைத் தூதர்கள் மார்க்கப் பணியை மக்களிடம் சம்பளம் எதிர்பாராமல், கேட்காமல், அல்லாஹ்வின் பொருத்தம் நாடியே செய்தார்கள்; அதன் முக்கியத்துவம் கருதி அதைப் பகிரங்கமாக மக்களுக்கு அல்லாஹ் அறிவிக்கச் செய்தான் என்பதை எல்லாம் சென்ற இதழில் பார்த்தோம். மார்க்கப் பணிக்குச் சம்பளம் வாங்காமல் அல்லாஹ்வுக்காக அப்பணியைச் செய்பவர்களே நேர்வழியில் இருக்கிறார்கள் என்று யாஸீன் 36:21 இறைவாக்கு கட்டியம் […]

J.ஜாஃபர் சித்திக், கம்பம். Arguing or Quarreling for show and not seeking the truth: “The Prophet (Sal) Said; Whoever argues in support of something that is wrong and he knows it, Allah will  angry with him until he stops”. (Book: Sahih al-jami # 6073) கடந்த டிசம்பர் 2010 அஹமதியா ஜமாஅத்தைச் சார்ந்தவர்களின் “”நபிவழி” (முன்பு சமாதான வழி) என்ற மாதப் […]