பிறை விவாதம்

in பிறை,வீடியோ

2.10.2000 ஆவது வருடத்தில் ஏர்வாடி ஜாக் மர்கஸில் வைத்து தற்போதைய TNTJ யினருடன் பிறை விவாதம் நடைபெற்றது. தத்தமது பகுதி பிறை என்ற கருத்தில் டி.என்.டி.ஜெ வினரும், சர்வதேச பிறை என்ற அடிப்படையில் ஜாக் ஏர்வாடி மர்கஸ் சார்பிலும் விவாதம் நடைபெற்றது.

Part 1

Part 2

Part 3

Part 4

Part 5

Part 6

Part 7

PART 1
DOWNLOAD FILE

PART 2
DOWNLOAD FILE

PART 3

DOWNLOAD
FILE

PART 4

DOWNLOAD
FILE

PART 5

DOWNLOAD
FILE

PART 6

DOWNLOAD
FILE

PART 7

DOWNLOAD
FILE

Video
from lunarcalendar.in

Previous post:

Next post: