யார் அம்மாத்தை அடைகிறாரோ, யார் அந்த குறிப்பிட்ட நாட்களை அடைகிறாரோ…

in ஹிஜ்ரி காலண்டர் விமர்சனமும், விளக்கங்களும்

பிறையை கண்ணால் காண வேண்டும் என்போர், இதைவிட மடமை இதைவிட அறியாமை இருக்க முடியுமா?

Previous post:

Next post: