1988 ஜுலை

பிஸ்மில்லாஹிர்ரஹ்மானிர்ரஹிம் அந்-நஜாத் இஸ்லாமிய இலட்சிய மாத இதழ் நோக்கம் : 3 விளக்கம் : 4 துல்கஃதா – துல்ஹஜ் : 1408 ஜூலை – 1988