2007 ஜனவரி

  துல்ஹஜ் 1427 – முஹர்ரம் 1428 ஜனவரி 2007 தலைவர்களுக்கு சிலை தேவையா? மக்களுக்குத் தொண்டு செய்து, அதன்மூலம் மக்களிடையே பிரபலமானவர்களுக்கு, அவர்கள் இறந்தபின், சிலருக்கு அவர்கள் உயிரோடிருக்கும்போதே அவர்களது உருவத்தை சிலையாக வடித்து, பல இடங்களில் நிறுத்தி மாலையிட்டு மரியாதை செய்து வருவதைப் பார்த்து வருகிறோம்.