2009 செப்டம்பர்

  ஃபிர்கா – ஜமாஅத் J. JAFFER SIDIQUE TEACHER – CUMBUM ck;Kila ,iwtd; ehbapUe;jhy; kf;fis xNu rKjhaj;jhuhf Mf;fpapUg; ghd;. (mtd; ehltpy;iy. vdNt) mtu;fs; ~~fUj;J Kuz;ghL cs;stu;fshfNt ePbg;gu;||. ck;Kila ,iwtd; ahUf;F mUs; Gupe;jhNdh mtu;fisj; jtpu (kw;wtu; fs; fUj;J Kuz;ghL cs;stu;fshf ePbg;gu;). ,jw;fhfNt mtu;fis mtd; gilj;jhd;. ~~[pd;fs; kdpju;fs; Mfpa midtuhYk; eufj;ij epug;gpNa jPUNtd;|| vDk; ck;Kila ,iwtdpd; thf;F epiwtile;J […]