ஆதிகால வேதங்களும் இறுதி நெறிநூல் அல்குர்ஆனும்

in 2009 நவம்பர்

 

ஆதிகால வேதங்களும் இறுதி நெறிநூல் அல்குர்ஆனும்

M.T.M. MUJEEBUDEEN, DHARGA TOWN, SRI LANKA

nrg;lk;gu; 2009 njhlu; : 4

      ,uz;lhapuk; tUlq;fSf;F Kd; ,Ue; jij kpiff;Fk; mstpy; ,d;W tpQ; Qhdk; tsu;r;rp ngw;Ws;sJ. mwptpay;; njhopy; El;gk; Jupjkhf tsu;r;rp mile;J tUfpd;wJ. ,d;W cyfpy; thOk; kf;fs; ,uz;lhapuk; tUlq;fSf;F Kd; tho;e;j ,iwj;J}ju;fSf;F mUsg;gl;l Ntjq;fs; vd gy Ntjq;fis jk; if trk; itj;Js;sdu;. Mdhy; mt;Ntjq;fs; me;j ,iwj;J}ju; tho;e;j fhyj;jpy; tho;e;J> me;j ,iwj; J}ju;fis kpf Nerj;Jld; tpRthrpj;j kf;fspdhy; vOjg;gl;l Ntjq;fs; my;y@ my;yJ mk; kf;fspdhy; mq;fPfupf;fg;gl;litAky;y. Mdhy; me;j ,iwj; J}ju;fs; ,we;j gpd; my;yJ ,iwtdhy; mk;kf;fsplkpUe;J cau;j;jg;gl;l gpd;> xd;W ,uz;L my;yJ %d;W my;yJ mijtpl $ba E}w;whz;L fspd; gpd; tho;e;j kdpju;fspdhy; vOjg; gl;litahFk;. mj;Jld; mt;Ntjq;fis xd;W jpul;batu;fs; tho;e;j fhy kf;f spd; ek;gpf;iffs;> kf;fs; rupAk; gpio Akhf mwpe;j> Nfl;lit> Cfpj;jit> ngha;ahd fw;gidfSk; fye;j njhFg;G fNs mk; kjNghjfu;fs; iftrk; itj; Js;s Ntjq;fshFk;. xt;nthU ,iwj; J}ju;fSk; jhk; tho;e;j kf;fspd; jha; nkhop apNyNa gpurhuk; nra;jdu;. Mdhy; jw;NghJ mk;kjFUkhu; itj;Js;s Ntj q;fs; me;j ,iwj;J}ju;fspd; jha; nkhop apy; ,y;iy. ,d;Dk; rpy Ntjq;fs; ve;j ,iwj;J}jUf;F mUsg;gl;lJ vd;w tpgu q;fs; ,y;iy. ,e;epiy A+j fpwpj;jt ,e; jpa kf;fs; itj;Js;s Ntjq;fspd; epiy ahf cs;sJ.

      ,d;W kf;fs; jkJ iftrk; itj; Js;s gy Mjp Ntjq;fs; Vf ,iwt dhy; ,wf;fg;gl;l ,iwr; nra;jpfis kl;Lk; cs;slf;fpait my;y. mtw;wpy; xt;nthU fhyfl;lq;fspYk; tho;e;j kdp ju;fspd; jg;Gk; jtWkhd nfhs;iff Sk;> i\j;jhd; kdpj cs;sq;fspy; Eioj;j ,iwtdpd; gz;Gfis gilg;gpd q;fSf;F toq;Fk;> Neuhf eufpw;F topfh l;Lk; eilKiwfisAk; cs;slf;Fgit MFk;. ,iwj;J}ju;fs; xUNghJk; jk;ik flTshf tzq;Fk;gb nrhd;djpy;iy. mtu;fs; rpiyfis tzq;fTkpy;iy@ jkf;F rpiy nra;J tzq;Fk;gb nrhy;y Tkpy;iy. ,iwj;J}ju;fspd; jha;khu;;fis ,iwtdpd; kidtpahfNth> my;yJ jk;ik ,iwtdpd; kfdhfNth xUNghJk; fw;gidahf $wpajpy;iy. ,iwj;J}ju; fs; jk;ik ,iwtDf;Ff; fPo;g;gbe;J thOk; kdpjd; vdTk;> mbik vdTk;> ,iwj;J}ju; vd;Nw Fwpg;gpl;lhu;fs;. ,j id kf;fspilNa Kd; itj;J tpsf;f Ntz;Lk; vd;w mbg; gilapNyNa my; yh`; K`k;kJ egp(]y;) mtu;fis ,Wjp ,iwj; J}juhf Nju;e;njLj;jhd;. ,t;thW Nghjid nra;a te;j vy;yh ,iwj; J}ju;fSk; mf;fhy kf;fspd; vjpu;g;GfSf;Fk;> Jd;gq;fSf;Fk; Kfk; nfhLj;Nj te;Js;sdu;.

      ,iwtdpd; gilg;ghd kdpju;fSf;Nf MAjq;fs;> thfdq;fs;> czT> kidtp kf;fSf;fhd Njitfs; cz;L. kdpjDf; Fupa Njitfs; vy;yhtw;iwAk;  epiwT nra;tNj ,iwtdpd; gzpahFk;. ,iw tDf;Fk; kdpj Njitfs; mtrpakhFkh? mwpTkpf;f kdpjNd rpe;jpf;fTk;. ,iw tdpd; gilg;Gfshd kpUfq;fs;> gwit fs;> kw;w capupdq;fis mtjhdpAq;fs;. ,iwtd; mtw;Wf;F nfhLj;j tho;f;ifj; jpl;lj;jpd;gb nraw;gLfpd;wd. ,d;DNkhu; gilg;ig ,iwtDf;F ,izahf;Ftjp y;iy. kdpjd; Vd; jd;id gilj;J fhf; Fk; ,iwtDf;F ,iz fw;gpf;f Ntz; Lk;. ,jw;F gpujhd fhuzk; ,iwtdhy; ,uj;Jr; nra;ag;gl;l> i\j;jhdpa nfhs; iffs; cl;GFe;Js;s Ntjq;fis ,d; Dk; ek;gp gpd;gw;wpajdhyhFk;. kdpju; fNs! ePq;fs; ,iwNtjkhf ek;gpf;if nfhz;Ls;s Mjp Ntjq;fspy; i\j;jh dpd; eufj;jpw;F ,l;Lr; nry;Yk; nfhs; iffs; epiwe;J fhzg;gLfpd;wd. mj dhy; me;j Ntjq;fs; ,iwtdhy; ,uj;J nra;ag;gl;Ls;sd.

      ,iwtd; ,tw;wpw;F gjpyhf ,Wjp Kj;jpiuahd ,iwj;J}juhf xU Neu; top fhl;bia Nju;e;njLj;J ,Wjp ,iw newp E}iy mUsr; nra;tjd; %yk; toq;fp dhd;@ ,J gw;wpa nra;jpfs; Kd;ida Ntjq;fspy; kf;fSf;F toq;fg;gl;bUe; jd. ,jdhy; newpE}y; mwpTila kf;fs; kf;fh kjPdh rhu;e;j gpuNjrq;fspy; FbNa wpdu;. ,J gw;wpa nra;jpfis my;Fu;Mdp ypUe;Jk; Vida Ntj E}y;fspUe;Jk; mt jhdpg;Nghk;.

      NkYk; ku;akpd; Fkhuu; <]h@ ‘,];uh aPy; kf;fNs! vdf;F Kd;Ds;s njs uhj;ij nka;g;gpg;gtdhfTk;@ vdf;F gpd; du; tutpUf;Fk; m`;kJ vd;Dk; ngaU ila J}}jiug; gw;wp ed;khuhak; $Wgt dhfTk; ,Uf;Fk; epiyapy; my;yh`;tpd; J}jdhf cq;fsplk; te;Js;Nsd;” vd;W $wpa Ntisia (egpNa ePu; epidT $u;tPuhf!)…             (my;Fu;Md;: 61:6)

      NkYk; rfy ,dj;jtuhYk; tpUk;gg; gl;ltu; (m`;kJ-`pk;;jh) tUthu;.                          (tptpypak; Mfha;: 2-7)

Fwpg;G: `pg;U nkhopapYs;s ,e;j trdj; jpd; ,yf;fz Kiwg;gb `pg;jh vd;g jw;F cupa njspthd tpsf;fk; cyfj;J midj;J ,d kf;fshYk; tpUk; gg;glf; $batu; (`pk;jh) tUthu;” vd;gNjahFk;.

      ,iwj;J}ju; ,g;uh`Pk;(miy) (Mgpu fhk;) mtu;fSf;F ,U kidtpfs; ,Ue; jdu;. xUtu; `h[uh Mthu;. mtupd; kfd; ngau; ,];khaPy; (,];kNty;) (miy) MFk;. mtu;fspd; vfpg;jpa kidtpf;F gpwe;j xU kfdpd; ngau; (Kedar) Nfjhu; MFk;. mtu;fspd; tk;rj;jpy; te;jtu;fs; kf;fh efupy; tho;e;J te;j mNugpa Fiw rpfs; Mtu;. ,f;Fiwrpa tk;rj;jpy; Njhd; wpa xNu Xu; ,iwj; J}ju; K`k;kJ egp (]y;) Mthu;fs;.

      ,g;uh`Pk;(miy) mtu;fspd; ,d;Dk; xU kidtp ]huh Mthu;. mtu;fspd; kfd; ,];`hf;(<rhf;F) (miy) Mthu;. mtUf;Fg; gpd; ah/$g;> ,];uhaPy; ,tupd; re;jjpapy; te;jtu;fs; gdp ,];uhaPy; (,];uNtyu;fs;) Mtu;. ,tu;fspd; re;jjp apNy te;jtu;fs; %rh(miy) (Nkhr];)> jhT+j;(miy) (Nltpl;)> <]h(miy) (,Na R my;yJ [Pr];) Mtu;.Vrf;Nfypd; re;jjp apy; te;jtu;fNs A+ju;fs; Mthu;fs;. ,tu; fs; rpupah> n[U]yk;> vfpg;J Nghd;w ,lq;fspy; tho;e;jhu;fs;. ,];uNtyu;fspd; re;jjpapy; gy ,iwj; J}ju;fs; tho;e;j jpdhy;> A+ju;fs; Nghd;w Ntjf;fhuu;fs; mwpe;J itj;jpUe;jdu; kf;fh> kjPdh Nghd;w mug; gpuNjrq;fspy; Xu; ,iwj; J}ju; Njhd;Wthu; vd;gij@ vdNt mg;gpuNjrq;fspy; Ntjf;fhuu;fs; te;J FbNawpdu;. Mdhy; ,];`hf; (miy) mtu;fspd; re;jjpapy; me;j ,Wjpj; J}ju; Njhd;wtpy;iy. ,];`hf; (miy) mtu; fspd; rNfhjuu; ,];khaPy; (miy) mtu;fspd; re;jjpapy; mug;fspd; cau; Fiwrp Fyj;jpy; ,Wjp ,iwj; J}ju; K`k;kJ egp(]y;) mtu;fs; mtjupj;jhu;fs;.

      K`k;kJ egp(]y;) mtu;fs; Xu; ,iwj; J}ju; vd Kd;ida Ntjq;fsp Yk; Kd;dwptpg;G nra;ag;gl;bUg;gijf; fhzyhk;. mitfis mtjhdpg;Nghk;.

      ,];uNtyu;;fis NkhNr(%rh) mioj;J cd; Njtdhfpa fu;j;ju; vd;idg; Nghy; xU jPu;f;fjuprpia cdf;fhf cd; eLNt cd; rNfhjupypUe;J vOg;gg; gz;Zthu;. mtUf;F nrtpnfhLg;gPu;fshf.             (tptpypa cghfkk;: 18:15)

      (,iwtdhfpa) ehd; mtu;fSf;fhf mtu;fSila rNfhjuupypUe;J xU J}j iu tug;gz;ZNtd;. mtUila thapy; vdJ thu;j;ijfis (,iwr; nra;jpfs;) mUSNtd;. ehd; mtUf;Ff; fw;gpg;gij vy;yhk; mtu; mtu;fSf;Fr; nrhy;thu;.                   (tptpypak; cghfk;: 18-18)

      ,q;F NkhNr(%rh) %ykhf ,iwtd; ,];uNtyu;fsplk; cd; rNfhjupypUe;J xU J}ju; tu ,Ug;gjhf Kd;dwptpg;G nra;ag;gLfpwJ. ,jd;gb Kd;dwptpg;G nra;ag;gl;l J}ju; NkNr Mf ,Uf;f KbahJ. mtupd; rPlu;fSk; mtu; ahu; vd tpsf;ftpy;iy. mtu;fSk; J}ju; tU tij vjpu;ghu;j;Nj ,Ue;jdu;. mJNghy; Kd;dwptpg;G nra;ag;gl;l J}ju; ,NaR (<rh) MfTk; ,Uf;f KbahJ. fhuzk; mtUk; tuTs;s J}ju; gw;wp Kd;d wptpg;Gr; nra;Js;shu;. MfNt tu ,Uf;Fk; jPu;f;fjuprp <rhf;(,];`hf; egp) mtu;;fspd; rNfhjudhd ,];khaPy; egp mtu;fspd; re;jjpapy; te;j xNu ,iwj; J}juhd K`k;kJ(]y;) mtu;fshfNt ,Uf;f KbAk;. ,jdhNyNa cd; rNfhjuupypUe;J vdf; Fwpf;fg;gLfpd;wdJ. mjhtJ ,];`hf;(miy) mtu;fspd; re;jjpfs; ,];khaPy; (miy) mtu;fspd; re;jjpfSf;F rNfhjuu;fshthu;fs;. ,NaR gpd;tUkhW $wpajhf(nutuz;l; ngQ;rkpd; Nltpl; nfy;jhdp B.D) jdJ Gj;jfj;jpy; Fwpg;gpLfpd;whu;.

      cq;fSf;F mtrpakhdJ ehd; NghtJjhd;. ehd; cq;fistpl;Lg; gpupe;J nrd;why; kl;LNk> me;jj; Njw;wuthsu; tUthu;. ,t;trdq;fs; ,NaR nrd;w gpd;G epfo ,Ug;gjdhy; Njw;wuthsu; ,NaR my;y vd;gJ cWjpahfpwJ. me;j Njw;wuthsiu ahu; vd mwpa> gpd;tUk; trdq;fis mtjhdpAq;fs;.

      muhgpahtpd; ghuk;! jP jhdpauhfpa X gazf; $l;lq;fNs! ePq;fs; mNugpahtpd; fhLfspy; jq;FtPu;fs;.

      Njkh Njrj;jpd; FbfNs! jhfkhf ,Uf;fpd;wtu;fSf;Fj; jz;zPUk;> jg;gp XLfpwtu;fSf;F czTk; nfhLg;gjw;fhf vjpu;nfhz;L Nghq;fs;.

      mtu;fs; gl;ilaq;fSk;> cUtpa thSf;Fk;> ehNzw;wpa tpy;Yf;Fk;> Aj;jj;jpd; nfhLikf;Fk; jg;gp XLfpd;whu;fs;.

      xU $ypf;fhuDila tUrj;jpw;F xj;j xNu tUrj;jpNyNa NfjhUila kfpik nayhk; mw;Wg;NghFk;.

      Nfjhu; Gj;jpuupy; ty;ytuhfpa tpy;yhspfspd; njhifapy; kPjpahdtu;fs; nfhQ; rk;NgNu ,Ug;ghu;fs;! (Vrhah:21:13-17)

      NkYk; muGfs; kl;Lkpd;wp ghuhd; kiyg;gFjp kf;fSf;F xU newpE}y; mUsg;gLk; vd;w thf;if Vrhah khwyhf mwptpf;fg;gl;ljhtJ:

      thf;fspf;fg;gl;l me;j mUshsu; rPdhapypUe;J vOe;jUsp NraPupypUe;J mtu;fSf;F cjakhdhu;. ghuhd; kiyapypUe;J gpufhtpj;jhu;. gjpdhapuk; gupRj;jthd; fNshNl Njhw;wkhdhu;. mtu;fSf;fhf jPg;gpok;igg; Nghd;w gpufhrkhd (fsq;fkw;w gupRj;jkhd) gpukhzk; mtUila tyJ fuj;jpy; ,Ue;J Gwg;gl;lJ. (cghfkk;: 33:2>3)

      flypy; gazk; gz;Zfpwtu;fNs! mjpy; cs;sitfNs! jPTfNs! mit fspd; FbfNs! me;j GdpjUf;Fg; GJg; ghl;ilg; ghLq;fs;.

      G+kpapy; filNfhbapypUe;Jk; mtUila Gfiog; ghLq;fs;!

      tdhe;jpuKk;> mjd; Cu;fSk;> Nfjhupau; FbapUf;fpd;w fpuhkq;fSk; cuj;j Fuypy; xyp vOg;gf;fltjhf!

      kiyfspNy FbapUg;gtu;fs; kiyfspd; cr;rpfspypUe;J fk;gPuj;Jld; Mu;gupg;ghu;fshf!  (,iw ehbdhy; tUk;)

Previous post:

Next post: