பேரறிஞர், பெருமக்களிடம் ஒரு கனிவான வேண்டுகோள்!

in நூல்கள்

1978, ஜனவரி 13,14,15 தேதிகளில், காயல்படிணத்தில் அனைத்துலக இஸ்லாமிய தமிழ்
இலக்கியக் கருத்தரங்க மாநாட்டில் விநியோகிக்கப்பட்டது.


பேரறிஞர், பெருமக்களிடம் ஒரு கனிவான வேண்டுகோள்! PDF

 

 

Previous post:

Next post: