அறிந்து கொள்வோம்!

in 2018 நவம்பர்

மர்யம்பீ, குண்டூர்,

 1. யாரை நீர் விரட்ட வேண்டாம் என அல்லாஹ் கூறுகிறான்?
  யாசிப்பவரை நீர் விரட்டவேண்டாம். அல்குர்ஆன் : 93:10
 2. பாறைகளை குடைந்து வசித்த கூட்டத்தார் யார் என அல்லாஹ் கூறுகிறான்?
  ஸமூது கூட்டத்தார். அல்குர்ஆன் : 89:9,10
 3. ஸமூது கூட்டத்தினர் எந்த ஒட்டகத்தை அறுத்ததாக அல்லாஹ் கூறுகிறான்?
  அல்லாஹ்வின் பெண் ஒட்டகத்தை அறுத்ததாக அல்லாஹ் கூறுகிறான். அல்குர்ஆன் : 91:12,13
 4. யார் யாரெல்லாம் கொழுந்துவிட்டு எரியும் நெருப்பை விட்டு தூரமாக்குவதாக அல்லாஹ் கூறுகிறான்?
  அல்லாஹ்வை அதிகம் அஞ்சுபவர்களை. அல்குர்ஆன் : 92:17
 5. ஜிப்ரில்(அலை) அவர்களை அல்லாஹ் எவ்வாறு கூறுகிறான்?
  “ரூஹுல் குதூஸ்” என்று கூறுகிறார். அல்குர்ஆன் : 2:87
 6. “குன்” என்றால் என்ன?
  “ஆகுக” என்று அல்லாஹ் கூறுகிறான். அல்குர்ஆன் : 2:117
 7. யூஸுப்(அலை) அவர்கள் என்ன ஆனார்கள் என்று அவரது சகோதரர்கள் கூறினர்?
  அவரை ஓநாய் தின்றுவிட்டது என்று கூறினார்கள். அல்குர்ஆன் : 12:17
 8. அல்கலம் என்றால் என்ன? எழுதுகோல். அத்தியாயம் : 68
 9. குழப்பம் விளைவிப்பதை அல்லாஹ் எவ்வாறு கூறுகிறான்?
  கொலையைவிடப் பெரும்பாவம் என கூறுகிறான். அல்குர்ஆன் : 2:217
 10. மது, சூது பற்றி அல்லாஹ் எவ்வாறு எச்சரிக்கிறான்?
  “பலனை” விட “கேடு” மிகப் பெரிது என கூறுகிறான். அல்குர்ஆன் : 2:219
 11. யாரை மேலானவன் என அல்லாஹ் கூறுகிறான்?
  உங்களை கவரக்கூடிய இணை வைக்கும் ஆணை விட முஃமினான அடிமை மேலானவன். அல்குர்ஆன் : 2:221
 12. எதையயல்லாம் சமமாக மாட்டாது என அல்லாஹ் கூறுகிறான்?
  தீயதும், நல்லதும் சமமாக மாட்டாது. அல்குர்ஆன் : 5:100
 13. மனிதனின் நிலை பற்றி அல்லாஹ் எவ்வாறு கூறுகிறான்?
  அவசரக்காரனாகவே இருப்பதாக கூறுகிறான். அல்குர்ஆன் : 17:11
 14. யாருடைய உடலை பாதுகாப்பதாக அல்லாஹ் கூறுகிறான்?
  ஓர் அத்தாட்சிக்காக பிர்அவ்னின் உடலை பாதுகாப்பதாக கூறுகிறான். அல்குர்ஆன் : 10:92
 15. அழ்ழுஹா என்றால் என்ன? முற்பகல். அத்தியாயம் : 93
 16. மூஸா(அலை) அவர்களுக்கு யார் உதவியாளராக ஆக்கியதாக அல்லாஹ் கூறுகிறான்?
  மூஸாவின் சகோதரர் ஹாரூனை (அலை). 25:35
 17. அல்லாஹ்வைத் தவிர வணங்குபவர்களை அல்லாஹ் எவ்வாறு கூறுகிறான்?
  நரகத்தின் எரிகொள்ளிகள். 21:98
 18. அல்புர்கான் என்றால் என்ன?
  பிரித்தறிவித்தல். அத்தியாயம் 25
 19. ஒருபோதும் குற்றவாளிகளுக்கு உதவி செய்பவனாக இருக்கமாட்டேன் என அல்லாஹ்விடம் கூறியவர் யார்?
  மூஸா(அலை) அல்குர்ஆன் : 28: 17
 20. சுகபோகிகளை வேதனையைக் கொண்டு நாம் பிடிக்கும் போது அவர்கள் எவ்வாறு இருப்பார்கள் என அல்லாஹ் கூறுகிறான்?
  அபயக்குரல் எழுப்புவர்களாக இருப்பார்கள். அல்குர்ஆன் : 23:64

Previous post:

Next post: