1988 செப்டம்பர்

பிஸ்மில்லாஹிர்ரஹ்மானிர்ரஹிம் அந்-நஜாத் இஸ்லாமிய இலட்சிய மாத இதழ் நோக்கம் : 3 – விளக்கம் : 6 ஸபர் : 1409 – செப்டம்பர் – 1988