1988 நவம்பர்

பிஸ்மில்லாஹிர்ரஹ்மானிர்ரஹிம் அந்-நஜாத் இஸ்லாமிய இலட்சிய மாத இதழ் நோக்கம் : 3 – விளக்கம் : 8 ரபிஉல் ஆகிர் : 1409-நவம்பர்-1988