1991 பிப்ரவரி

அருளாளன் அன்பாளன் இறைவனின் பெயரால்… பின்பற்றக்கூடாத பள்ளி இமாமுண்டா? அபூ அப்தில்லாஹ் கடமையான ஐங்காலத் தொழுகைகளை ஜமாஅத்து டன் (கூட்டுத் தொழுகை) தொழுவது மார்க்கத்தில் மிகவும் வலியுறுத்தப்பட்டச் செயல். தக்கக் காரணமின்றி ஜமா அத்தை விட்டுத் தனித்துத் தொழக்கூடாது என்பதற்குப் பல ஹதீஃத் ஆதாரங்கள் இருக்கின்றன. அவற்றையும் மற்றும் பல விபரங்களையும் 90 ஜனவரி முதல் செப். &அக். வரை மிக விரிவாக எடுத்து வைத்துள்ளோம். குறிப்பாக ஜூன் 90 இதழில் இமாமின் தொழுகை கூடாமல் போனா […]