2008 ஜனவரி

பகுத்தறிவாளர்களே! பகுத்தறிவை பகுத்துப் பார்த்தீர்களா?

எனது ஹஜ்ஜின் நோக்கம்! அனுபவம்!!

குஜராத் தேர்தல் முடிவுதரும் படிப்பினை!