2009 ஜூன்

ஐயமும் தெளிவும்

முஸ்லிம்களே படிப்பினை பெறுங்கள்!

”எதனைப் பொய்யாக்குவீர்கள்!”