2015 செப்டம்பர்

M.S. அபூ பக்கர் மேலும் பொறுமையைக் கொண்டும் தொழுகை யைக் கொண்டும் (அல்லாஹ்விடம்) உதவி தேடுங்கள்; எனினும், நிச்சயமாக இது உள்ளச்சம் உடையோர்க்கன்றி மற்றவர்களுக்குப் பெரும் பாரமா கவே இருக்கும். (அல்குர்ஆன் : 2:45) நிச்சயமாக நாம் உங்களை ஓரளவு அச்சத்தாலும், பசியாலும், பொருள்கள், உயிர்கள், விளைச்சல்கள் ஆகியவற்றின் இழப்பினாலும் சோதிப்போம்; ஆனால் பொறுமையுடையோருக்கு (நபியே!) நீர் நன்மாராயம் கூறுவீராக! (2:155)

{ 0 comments }

ஆரியர்கள் என்ற பார்ப்பனர்கள் பார்ப்பனீயம் என்ற மனிதனை மனிதன் அடிமையாக்கும் ஜாதிக் கொள்கையை சுமந்து கொண்டு மேல் நாட்டிலிருந்து படை எடுத்து வந்தது இந்திய வரலாறு கூறும் மறைக்கப்படாத உண்மை! அப்போது நம் இந்திய நாடு “”ஒன்றே குலம் ஒருவனே தேவன்” என்ற உண்மையையே இலட்சியமாகக் கொண்டு செயல்பட்டு வந்தது. அன்றைய ஆட்சியாளர்களான மன்னர்கள் ஓரளவாவது நீதி, நியாயம், தர்மம் இவற்றைப் பேணிக் காத்து வந்ததாகவே வரலாறு கூறுகிறது.

{ 0 comments }