பசுமைப் பூத்த நினைவுகள்

in 2009 ஏப்ரல்

gRikg; G+j;j epidTfs;

mtUf;F Vd; Fu;Mid nfhLj;jPu;fs;? Nfg;ld; mkPUj;jPd;

‘muhk;Nfh” xU ru;tNjr epWtdk; vd;gij ehd; Kd;Ng fz;buf;fpNwd;. nj`;uhdpypUf;Fk; muhk;Nfh M];gj;jpup ‘ghu;k]p” Jiwapy; ehd; gzpapy; Nru;e;jNghJ (1984)
O.M. th];>
(O.M.Vaz) vd;gtu; mjd; Kb#lh kd;duhf ,Ue;jhu;. mtu; Nfhitiar; Nru;e;jtu;. fj;Njhypf;f fpU];jtu;. mg;NghJ mtUf;F 55 tajpUf;Fk;. ghu;k]papy; bg;sNkh>
(Diploma). jFjpAk; mtu; ngw;wtuy;y. goq;fhy fk;gTz;lu; ru;bgpNfl; (lhf;luplk; Ntiy ghu;j;j mDgtk;) cjtpAld; Ntiyapy; Nru;e;J Kiwnfl;l topfspy; (Unthical Practice). gbg;gbahf cau;e;J md;W jiyik ghu;k]p];lhf
(Chief Pharmacist). ,Ue;jhu;. mtUf;F 35 tUl muhk;Nfh ru;tP]; ,Ue;jJ. mJ muhk;Nfh tajpy; Vwf;Fiwa ghjpahFk;. ,d;Dk; 5 Mz;Lfspy; mtu; KO Xa;Tngw ,Ue;jhu;. me;j Ie;J Mz;L fhyj;jpy; tpUk;gj;jf;f> ntWf;fj;jf;f gy rk;gtq;fs; ,lk; ngw;wd.

Ie;J Mz;LfSf;Fg; gpd;du; thR Kiwg;gb gjtp Xa;T vLj;j gpd; `kJ my;jpthyp vd;w rTjp ,isQu; me;j nghWg;Gf;F te;jhu;. Kjy; Ntiyahf gjtp tpyfpa thRtpw;F gpupT cgr;rhuk;
(Farewell party). elj;j Vw;ghL nra;jhu;. Mdhy; me;j ‘ghu;l;b”f;F ahUk; gzk; nfhLf;f Kd; tutpy;iy. mJ mtUf;F mtkhdkhfTk; ngUk; fTutg; gpur;rpidahfTk; ,Ue;jJ. MfNt> mtuJ nrytpNyNa ‘bghu;l;nkz;l;” ‘ghu;l;b”ia elj;jpdu;. ,jpy; ehk; ftdpf;f Ntz;baJ vd;dntd;why; thR gjtpapy; ,Ue;j fhyj;jpy; mtUf;F thy; gpbj;jtu;fSk;> mtuplj;jpy; cjtpj; Njbg;Nghdtu;fSk;> gjtp cau;T> Copa cau;T Nfl;L mtiu nkha;j;jtu;fSk; md;W mtiu tpl;L tpyfp epd;whu;fs;. mtiu jPz;lj; jfhjtuhf xJf;fp itj;jhu;fs;.

xU ehs; fhiy 10 kzpf;F muhk;Nfh ‘fhgpNlupah” tpy; me;j gpupT cgr;rhu tpoh ele;jJ. me;j tpohtpy;> tpohf;fspy; tof;fkhf elg;gJNghy; thRtpd; 35 Mz;L fhy Nrit rpyhfpj;Jg; Ngrg;gl;lJ. Jiw rhu;ghf mtUf;F xU epidTg; gupRk; nfhLf;fg;gl;lJ. mg;NghJ ehd; jdpegu; guprhf Nkilapy; midtu; Kd;dpiyapYk; xU epidTg; gupir mspj;Njd;. mJ fz;L gyUk; GUtj;ij caj;jpdhu;fs;.

kWehs; fhiy ehd; tpoh ele;j ,lj;jpy; cl;fhu;e;J fhgp mUe;jpf; nfhz;bUe;Njd;. vd;idf; fz;lJk; ez;gu;fs; Fohk; vd;id #o;e;Jf; nfhz;lJ. mjpy; ,Ue;Njhu; midtUk; K];ypk;fs;> ,e;jpaUk;> ghf;fp];kjdpaUk;> rT+jp ez;gu;fSk; ,Ue;jdu;. mtu;fs; midtUk; vd;dplk; Nfl;l Nfs;tp xd;Wjhd;. ehd; thRTf;F vd;d gupR nfhLj;Njd; vd;gNj! Kjypy; Neub gjpiy jtpu;f;fNt ehd; Kide;Njd;. Kbatpy;iy. vd;id kpfTk; tw;GWj;jpf; Nfl;lhu;fs;. mjdhy;> my;yhkh A+Rg; myp Mq;fpy nkhop ngau;g;G Fu;Mid ehd; mtUf;F mspj;Njd; vd;W $wpNdd;.

mijf; Nfl;lJk; MSf;nfhU gf;fk; vd;id fye;Jf; nfhz;lhu;fs;. mtu;fspy; xUtu; ‘,e;Neuk; thR Fu;Mid Fg;igj; njhl;bapy; vwpe;jpUg;ghu;” vd;W $wpdhu;. mtu;fsJ fz;ldj;jpw;Fk; Ml;Nrgizf;Fk; ehd; gjpy; nrhy;y Ngz;batdhNdd;.

‘ez;gu;fNs> thRTf;F ehd; Fu;Mid guprhf nfhLj;jjw;F ,uz;L fhuzq;fs; cz;L. Kjy; fhuzk; ,e;j re;ju;g;gj;ij tpl;lhy; NtW re;ju;g;gk; vdf;F fpilf;fhJ. kw;nwhU fhuzk; my;yh`;tpd; re;epjhdj;jpy; thRtpd; KiwaPl;il gytPdkhf;FtJkhFk;” vd;Nwd;. ehd; $wpa ,uz;lhtJ fhuzj;ij tpsq;fhJ ez;gu;fs; tpopj;jhu;fs;. mtu;fSf;F mJ gw;wp NkYk; tpsf;fk; $wpNdd;.

‘thR xU fpU];j;Jtu;> ,Wjpj; jPu;g;G ehs; cz;L vd;W ek;Ggtu;. me;ehspy; ,iwtd; ‘Vd; thR> ,];yhk; gpwe;j kz;zpy; eP 35 Mz;Lfs; tho;e;Jk; cdf;F vd; nra;jp fpilf;ftpy;iyah? vd;W Nfl;lhy; mtu; vd;d gjpy; nrhy;Ythu;? ‘Mk; ,iwth> mq;F ehd; ,Ue;jNghJ gyu; vd;dplk; te;jhu;fs;. cjtpf; Nfl;lhu;fs;. Cjpa cau;T Nfl;lhu;fs;. gjtp cau;Tk; Nfl;lhu;fs;> Mdhy; ahUk; cdJ nra;jpia vdf;F nrhy;ytpy;iy? vd;W jhNd $Wthu;. mg;NghJ ,iwtd; ek;kPJ jdJ Nfhgg; ghu;itia jpUg;GthNd! mg;NghJ vd;d nra;tJ? vdNtjhd; thRtpd; tof;if gytPdg;gLj;Jtjw;Fk; ek;ik ehk; fhg;ghw;wpf; nfhs;tjw;fhfTk; Fu;Mid mtUf;F nfhLj;Njd;” vd;W $wpNdd;. mtu;fsJ fz;ldf; fizfspypUe;J jg;gpj;Jf; nfhz;Nld;.

thr mnkupf;fhtpy; FbAupik ngw;W mq;F Ngha; FbNawpdhu;. xU khjk; fopj;J mtuplkpUe;J vdf;F xU fbjk; te;jJ. gupR Fu;MDld; xU rpwpa Fwpg;G xd;iwAk; ehd; ,izj;jpUe;Njd;. ‘tho;f;if #oypy; ehk; rpf;fp RoYk; NghJ gy ed;ikfis ,oe;J tpLfpNwhk;. ,g;NghJ mjpypUe;J Xa;T ngw;wpUf;fpwPu;fs;.

,dpahtJ ,iwtd; kdpj Fyj;Jf;F toq;fpa filrpr; nra;jpahd Fu;Mdpd; gf;fq;fis jpUg;gpg; ghUq;fs;. cq;fSf;F kd mikjpAk;> <Nlw;wKk; fpilf;f cjTk; vd;gNj me;j tupfs;. mitfis thR Rl;bf;fhl;b kpfTk; kjpg;Gkpf;f gupir vdf;F nfhLj;jpUf;fpwPu;fs;. ed;wp.

Fu;Mdpy; rpy gf;fq;fis gbj;Njd;. Nfhthtpy; cs;s vd; jhahiu ghu;j;Jtpl;L mnkupf;fh jpUk;gpa gpd; mjid Kiwahf gbf;f ,Uf;fpNwd; vd;W vOjpapUe;jhu;. me;j fbjj;ij vdf;F fz;ldk; njuptpj;j ez;gu;fsplk; fhz;gpj;J vd;id ehd; jw;fhj;Jf; nfhz;Nld;.

Previous post:

Next post: