2009 ஜனவரி

 ஐயமும்! தெளிவும்!!

“மறுபடியும்” (பிறை)

மும்பை படு பயங்கரத்தின் சூத்திரதாரி யார்?